Hyresvillkor

1. LEVERANS OCH RETUR

1.1 bäx media, nedan kallad ”Uthyraren”, åtar sig härmed att leverera de produkter, med programvara samt tjänster, nedan kallade ”Utrustningen”, som framgår av bäx medias hyresavtal, orderbekräftelse, bekräftande e-post, godkänd offert eller liknande (i fortsättningen benämns endera hyresavtal, orderbekräftelse vid beställning lagd vid www.festivalkassa.se, www.baxmedia.se, godkänd offert, bekräftande e-post eller liknande som ”Hyresavtalet”) till Hyrestagarens avtalade leveransadress enligt överenskommelse. Uthyraren står risken för utrustningen fram till dess den levererats till Hyrestagaren. Hyrestagaren står risken för utrustningen till dess den återlämnat utrustningen till Uthyraren i enlighet med parternas avtal.

1.2 Hyrestagaren åtar sig att vid hyrestidens upphörande returnera Utrustningen till Uthyraren i det skick den levererats. Utrustningen skall vara hel och ren samt vara förpackad på motsvarande sätt som den var vid leveransen, varvid mottaget emballage skall användas. Förkommet originalemballage kommer debiteras Hyrestagaren i efterhand.

1.3 Fraktkostnaden för leveransen bekostas av Uthyraren, om inget annat är överenskommet. Fraktkostnaden för returen av Utrustningen bekostas av Uthyraren, om av Uthyraren tillhandahållna fraktsedlar används, om inget annat är överenskommet.

1.4 Vid retur av utrustningen skall den vara rengjord och i samma skick som vid leverans. Kablar och övriga tillbehör ska vara förpackade som vid leverans. Om Uthyraren nödgas utföra arbete med rengöring, paketering eller liknande debiteras detta med en löpande arbetskostnad om 650 kr per timme.

1.5 Hyrestagaren ansvarar för Utrustningen tills det att den kvitterats som mottagen av Uthyraren.

1.6 Arbete som Uthyraren uppdras göra med att ta fram rapporter, statistik, säkerhetskopiering eller andra liknande tjänster efter att utrustningen har returnerats debiteras med en timkostnad om 650 kr per timme.

1.7 Leveranser från vårt lager sker med DHL, PostNord eller annat fraktbolag och normal leveranstid är 2-5 arbetsdagar på de flesta av våra produkter. Direktleveranser från våra leverantörer kan ske. Vid leverans av er order så skickar vi ett leveransbesked till den e-postadress ni angivit vid beställningen. Vi reserverar oss för eventuella produktavvikelser som kan komma att uppstå i våra eller någon av våra leverantörers sortiment. Vi försöker alltid lösa detta omgående på bästa sätt. Vi förbehåller oss rätt att leverera utrustning av annat märke och/eller modell än vad som beställts så länge som utrustningen har motsvarande funktion som den beställda utrustningen. Leveranstiden inkluderar inte eventuell tid som det tar att ordna ett inlösenavtal för det fall det behövs. Det är Hyrestagarens ansvar att ombesörja inlösenavtal. Även om Uthyraren hjälper till eller förmedlar ett inlösenavtal, är Uthyraren fri från ansvar för eventuell försening och dess följdeffekter som uppkommer i anledning av att ett inlösenavtal inte blir klart i tid. Uthyraren kan inte heller sätta ned hyreskostnaden vid försening eller vid avsaknad av inlösenavtal. Uthyraren påtar sig inget skadeståndsansvar eller liknande för direkt eller indirekt skada eller försäljningsförlust i det fall en försändelse försenas oavsett orsak till förseningen. Det är hyrestagarens ansvar att beställa med så god framförhållning i tid att leveranstiden tas i beaktande för att kunna ha utrustningen i tid.

2. HYRESPERIOD

2.1 Hyresperiodens preciseras i Hyresavtalet. Utrustning skall vara tillbaka hos Uthyraren samma dag som i Hyresavtalet angivits som slutdatum. Hyresperioden räknas mellan den tid då utrustningen lämnar Uthyraren lager till dess att utrustningen är åter hos Uthyraren. Hyresperioden inkluderar fraktdagar. Hyrestagaren är skyldig att erlägga hyresavgift från den dag den mottar Utrustningen till dess Utrustningen är åter i Uthyrarens besittning.

2.2 Vid försenad retur av Utrustningen debiteras löpande hyresavgift och straffavgifter. Om Utrustningen inte är åter hos Uthyraren inom avtalad hyresperiod förlängs Hyrestagarens betalningsskyldighet. Om den avtalade hyresperioden överstiger tre månader är Hyrestagaren i sådan situation skyldig att betala hyresavgift för ytterligare tre månader. Om den avtalade hyresperioden understiger tre månader är Hyrestagaren skyldig att betala hyresavgift för en ytterligare tid som motsvarar den ursprungligt avtalade hyresperioden. Hyrestagaren debiteras hyresavgift löpande till dess utrustningen är återlämnad i dess helhet.

3. UPPSÄGNINGSTID

Uppsägningstid regleras i Hyresavtalet. Om inte annat följer av Hyresavtalet är generell uppsägningstid vid långtidshyra (12 månader eller längre) av utrustning är tre månader. Har ej Hyresavtal sagts upp senast tre månader före hyresperiodens utgång förlängs hyresavtalet med ytterligare tre månader och i övrigt på samma villkor. Hyresavtal för korttid (kortare än 12 månader) kan ej sägas upp av Hyrestagaren i förtid. Vid försenad betalning äger Uthyraren rätt att när som helst säga upp avtalet till omedelbart upphörande.

4. AVGIFTER, DRÖJSMÅLSRÄNTA M.M.

4.1 Hyresavgift utgår i enlighet med Hyresavtalets och på www.festivalkassa.se angivna uppgifter, samt enligt vad som nedan anges. Periodiska avgifter erläggs enligt information på www.festivalkassa.se eller separat prislista. Betalning ska erläggas via faktura med betalningsvillkor på 30 dagar netto från fakturadatum eller kredit-/debetkort vid beställningstillfället. Hyresavgiften inkluderar endast ersättning för finansiering, beräknad värdeminskning, frakt och vad som i övrigt anges i Hyresavtalet. Alla andra kostnader som sammanhänger med Utrustningen eller hyresförhållandet (exempelvis kostnader för registrering, installation, programmering, kommunikation, inlösenavgifter, skatter/avgifter, tillbehör, försäkring samt drift-, underhålls- och reparationskostnader) betalas direkt av Hyrestagaren till Uthyraren respektive tredje man. Om Uthyraren drabbas av sådana kostnader i anledning av Hyrestagarens agerande skall Hyrestagaren kontant vid anfordran ersätta Uthyraren dessa kostnader inklusive de omkostnader Uthyraren förorsakats.

4.2 För det fall betalningar från Hyrestagaren till Uthyraren inte erläggs i rätt tid, skall Hyrestagaren utge dröjsmålsränta till Uthyraren på förfallet belopp beräknad enligt räntelagens bestämmelser, samt om Uthyraren så fordrar ersätta Uthyrarens kostnader för betalningspåminnelser och inkassokrav. Är Hyrestagaren i dröjsmål med betalning kan Uthyraren säga upp avtalet till omedelbart upphörande enligt punkten 15 nedan. Uthyraren äger rätt att stänga av Utrustningens funktion i det fall Hyrestagaren till Uthyraren ej erlägger betalning i tid enligt utsända fakturor. Uthyraren har även rätt att kräva att Hyrestagaren omgående returnerar utrustning för det fall Hyrestagaren inte erlagt betalning i rätt tid samt själv hämta utrustningen hos Hyrestagaren på Hyrestagarens bekostnad om Hyrestagaren i en sådan situation underlåter att returnera utrustningen.

4.3 Uthyraren förbehåller sig rätten att justera avgifter under pågående hyresperiod efter att ha meddelat Hyrestagaren om detta.

4.4 Utrustning som ej returnerats inom den tid som anges i Hyresavtalet eller på annat sätt överenskommits med Uthyraren debiteras extra avgift samt förseningsavgift. I de fall försenad retur orsakar problem för nästföljande kund, åligger det Hyrestagaren att ersätta Uthyraren för de extra kostnader som uppstår i form av expressfrakt, prioriterad hantering och liknande samt för eventuellt skadestånd som Uthyraren kan påföras i förhållande till nästa kund.

5. LICENS OCH PROGRAMVARA

5.1 Programvaran är Uthyrarens egendom, och Hyrestagaren erhåller genom avtalet en icke exklusiv och ej överlåtbar nyttjanderätt.

5.2 Uthyraren äger möjligheten att införa sådana förändringar i programvaran som är nödvändiga för aktualisering av transaktionshantering eller produktens användande. Hyrestagaren har inte rätt att utan Uthyrarens medgivande ändra, kopiera eller vidta någon åtgärd med programvaran.

5.3 Uthyraren äger, vid Hyrestagarens brott mot villkoren i detta avtal, rätt att säga upp nyttjanderätten till omedelbart upphörande. Härvid har Uthyraren även rätt att tillse att Utrustningens transaktionsfunktion stängs av med omedelbar verkan.

6. UTRUSTNINGENS BRUKANDE

6.1 Hyrestagaren är skyldig att tillse att Utrustningen alltid är i gott och brukbart skick och att vårda Utrustningen så att skada på Utrustningen ej uppstår. Uthyraren har rätt att under hyrestiden besiktiga Utrustningen och har då rätt till tillträde till Hyrestagarens lokaler.

6.2 Om Utrustningen skadas under hyrestiden eller när den annars finns i Hyrestagarens besittning, skall Hyrestagaren till Uthyraren utge ersättning med ett belopp som motsvarar den skadade Utrustningens värde i oskadat skick.

7. FLYTTNING AV UTRUSTNING OCH ÄNDRAD/UPPHÖRD VERKSAMHET

Hyrestagaren äger inte rätt att flytta Utrustningen till lokal som nyttjas av annan än Hyrestagaren. Avser Hyrestagaren att flytta Utrustningen till egen lokal på annan adress, skall sådan flyttning i förväg anmälas till Uthyraren. Alla kostnader förenade med sådan omplacering skall bäras av Hyrestagaren. Vid ändrad eller upphörd verksamhet som t.ex. förvärv, försäljning och konkurs skall Uthyraren omgående meddelas och Utrustningen återlämnas.

8. FÖRSÄKRING

Hyrestagaren bär – oberoende av om eget vållande föreligger eller ej – ensam ansvaret för förlust eller skada på Utrustningen som uppkommer under hyresperioden eller då Utrustningen annars finns i Hyrestagarens besittning. Hyrestagaren skall teckna, och på egen bekostnad vidmakthålla försäkring av Utrustningen.

9. ANSVAR FÖR FEL

9.1 Uthyraren svarar för att utrustningen fungerar vid avlämning till transportbolag vid bolagets lokaler för leverans till Hyrestagaren. Uthyraren svarar inte för fel eller skador som förorsakats av: a) Felaktig eller ovarsam hantering av Utrustningen av Hyrestagaren, dennes personal eller tredje man. b) Ingrepp i Utrustningen företagen av annan än Uthyraren eller den som anvisas av denne. c) Yttre omständigheter såsom olyckor – till exempel brand, vattenskada, åsknedslag, översvämning, ändringar i strömtillförsel, fel från teleoperatörs sida, avsaknad av internetförbindelse eller om det inte finns möjlighet att etablera erforderlig internetförbindelse, driftproblem hos Uthyrarens underleverantörer eller andra omständigheter utanför Uthyrarens kontroll. d) Anslutning till Utrustningen med material som ej är levererad av Uthyraren eller av denne anvisad leverantör. e) Användning av drifttillbehör som ej är godkända av Uthyraren.

9.2 Uthyrarens ansvar för fel är följaktligen begränsat till tillverknings- och konstruktionsfel som uppkommer inom 12 månader från hyresperiodens början. Uthyraren ansvarar dock aldrig för direkta eller indirekta skador, förlorad vinst eller annan form av förlust i köparens eller tredje mans näringsverksamhet i anledning av fel på Utrustningen, fel i programvara eller i anledning av att underliggande tjänst inte fungerar. Uthyraren är inte heller ansvarig för eventuella följdeffekter som kan uppkomma om programvaran i Utrustningen inte fungerar tillfredställande. Uthyraren kan heller inte hållas ansvarig för det fall ingrepp/intrång förekommer i Hyrestagarens data eller konto eller för det fall problem uppkommer i anledning av att Hyrestagaren inte haft erforderlig säkerhet såvitt avser data och hantering av lösenord. Den enda påföljd som Hyrestagarna kan göra gällande vid fel på Utrustningen är prisavdrag och då aldrig till högre belopp än den av Hyrestagaren betalda hyran. Debiterade arbetskostnader, förbrukningsmaterial och liknande kan ej återbetalas eller ligga till grund för prisavdrag.

9.3 Uthyraren ansvarar inte för skada på annan egendom än den förhyrda Utrustningen.

9.4 Om Hyrestagaren och Uthyraren särskilt har överenskommit att Uthyraren ska stå för leverans av lokalt nätverk och internetförbindelse och driftstörningar skulle uppkomma av anledning som står utanför Uthyrarens kontroll (t.ex. driftstörningar hos internetleverantören), har Hyrestagaren inte rätt till prisavdrag eller ersättning för eventuell inkomstförlust.

9.5 Uthyraren kan ej hållas ansvarig för fel som uppstår på kortterminaler till följd av uppdateringar eller förändringar som företagits från tredje part, såsom kortinlösare eller terminalleverantör. Eventuella skadeståndsanspråk måste i det fallet riktas direkt mot tredje part.

10. FORCE MAJEURE

10.1 Om fullföljandet av något av parternas åtagande enligt Hyresavtalet försvåras eller förhindras av omständigheter som part ej kunnat råda över såsom arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelser av större omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, myndighetsbestämmelser, uppror och upplopp, inskränkningar i fråga om drivkraft, varor och energi samt del eller försening i leveranser från underleverantörer på grund av omständigheter som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund, som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från påföljder. Detta äger tillämpning oavsett om orsaken till förseningen inträffar före eller efter den avtalade leveransdagen.

10.2 Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än sex (6) månader på grund av ovan viss angiven omständighet, äger vardera parten rätt att utan ersättningsskyldighet frånträda avtalet.

11. HINDER I NYTTJANDE AV UTRUSTNING

Uthyraren bär inget ansvar gentemot Hyrestagaren för hinder i nyttjandet av Utrustningen. Detta gäller även då hindret inte vållats av Hyrestagaren. Sådant hinder medger inte heller minskning av eller befrielse från Hyrestagarens förpliktelser enligt detta avtal.

12. FÖRFOGANDE ÖVER UTRUSTNING OCH OTILLÅTEN ÖVERLÅTELSE

12.1 Hyrestagaren får inte: a) Pantsätta, försälja eller på annat sätt överlåta Utrustningen. b) Utan skriftligt medgivande från Uthyraren överlåta hyresavtalet till annan eller genom avtal med annan förfoga över rätten till Utrustningen. c) Utföra eller låta utföra ändringar eller andra ingrepp på Utrustningen. Skulle under hyresperioden rättslig åtgärd såsom utmätning, kvarstad eller skingringsförbud vidtagas beträffande Utrustningen är Hyrestagaren skyldig att för utmätningsmannen uppvisa sitt exemplar av hyresavtalet samt upplysa utmätningsmannen om Uthyrarens eller dess rättshavares rätt till Utrustningen. Hyrestagaren är även skyldig att omedelbart skriftligen underrätta Uthyraren eller dess rättshavare om de av utmätningsmannen vidtagna åtgärderna. För det fall Hyrestagaren skulle försättas i konkurs under hyresperioden är Hyrestagaren på motsvarande sätt skyldig att uppvisa hyresavtalet och upplysa konkursförvaltaren om att Utrustningen ägs av Uthyraren.

12.2 Överlåtelse av nyttjanderätt till programvara kan endast ske tillsammans med överlåtelse av Utrustningen i övrigt och för användning som terminal. För giltig överlåtelse krävs Uthyrarens skriftliga godkännande.

12.3 Uthyraren äger rätt att överlåta detta avtal i dess helhet eller delar därav till tredje man.

13. HYRESTAGARENS ANSVAR FÖR FUNGERANDE DRIFT

Hyrestagaren ansvarar för att: a) el är framdragen till den plats Utrustningen ska installeras när installation ska ske och att erforderlig elförsörjning finns under hela hyresperioden samt att erforderligt antal eluttag finns på platsen, b) erforderlig internetförbindelse finns vid installationstidpunkten och under hela hyresperioden, c) det finns erforderliga inventarier (t.ex. bardisk, kassadisk) att placera Utrustningen på, d) Hyrestagaren vid återlämnandet av Utrustningen har tagit ut dagsrapporter och övriga statiskuppgifter, och e) Hyrestagaren vidarebefordrar den användarinformation som Uthyraren ger till en person i samband med installation av Utrustningen till samtliga medarbetare som ska använda Utrustningen.

14. UTHYRARENS ANSVAR FÖR FUNGERANDE DRIFT

Uthyraren ansvarar för att utrustningen fungerar vid överlämnande till aktuellt fraktbolag eller i förekommande fall då Uthyraren färdigställt installationen på plats hos Hyrestagaren. Skulle Utrustningen vid ett eller flera tillfällen ej fungera under hyresperioden kan Uthyraren aldrig göras till ansvarig för följdskador som t.ex. utebliven försäljning, omkostnader för Hyrestagaren och liknande. Maximal ersättning som Uthyraren kan bli ansvarig att ersätta Hyrestagaren för om Utrustningen ej skulle fungera är det belopp som Hyrestagaren betalat Uthyraren i form av hyreskostnad. Kostnader för frakt, installation och andra kringkostnader ingår ej i den ersättning som Uthyraren kan bli ersättningsskyldigt för. Om utrustningen fungerat under delar av hyrestiden skall nedsättning av hyra baseras på aktuell del av hyrestiden.

15. AVTALETS FÖRTIDA UPPHÖRANDE

15.1 Uthyraren får säga upp detta avtal till omedelbart upphörande och återta Utrustningen i följande fall: a) Genom skriftligt meddelande därom inom fem (5) bankdagar från det att Uthyraren erhållit det av Hyrestagaren undertecknade avtalsexemplaret. b) Om Hyrestagaren genom att inte fullgöra sina förpliktelser i detta avtal äventyrar Uthyrarens äganderätt eller Utrustningens värde, till exempel genom vanvård av utrustningen eller att Hyrestagaren vägrar låta Uthyraren besiktiga densamma. c) Om Hyrestagaren är i dröjsmål med betalningar som följer av hyresavtalet. d) Om Hyrestagaren inställer betalningarna, inleder ackordsförhandlingar, blir försatt i konkurs eller träder i likvidation eller eljest finnes vara på obestånd, eller att det i övrigt kan antas att hyresavgiften inte blir rätteligen erlagd. e) Om Hyrestagaren inte håller utrustningen försäkrad. f) Om Hyrestagaren i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta avtal av vikt för Uthyraren.

15.2 Om hyresavtalet sägs upp av Uthyraren av anledning som anges ovan, skall Hyrestagaren erlägga samtliga förfallna ej erlagda hyresavgifter jämte dröjsmålsräntor, samtliga Uthyrarens kostnader förorsakade av den förtida uppsägningen samt övriga kostnader som kan komma att belasta Uthyraren.

16. MEDDELANDE

Alla meddelanden eller annan kommunikation i anledning av Hyresavtalet skall vara skriftliga och skall: (i) levereras personligen; (ii) skickas med rekommenderat brev; eller (iii) skickas som bilaga (i pdf) per e-post, till de adresser/nummer och personer som framgår nedan. Ett meddelande skall anses som mottaget av den andra parten när det: (a) levererats, om det levererats personligen; (b) fem (5) dagar efter det skickats, om det avsänts med rekommenderat brev; eller (c) när mottagarbevis avseende e-postmeddelande mottagits av avsändaren, om det skickats som bilaga (i pdf) per e-post.